چگونه رسانه ها ذهن انسانها را تسخیر میکنند؟


لیبرال بودن یعنی برای خشونت تخیلی پلیس در ایران داد و فریاد بکشی 

اما در مقابل کشتارواقعی 60 #فلسطینی سکوت کنی 

یعنی شرافتت را آمریکا تنظیم کند!!

afsaran_javan@