آتش به اختیاریم

 

از نسل شیر خیبر, ما حیدری تباریم

از دشمنان نترسیم, از نسل ذوالفقاریم

 

***

ما افسران جنگیم، هم اهل علم و تهذیب

دستور داده رهبر آتش به اختیاریم

 

مظاهر فیروزآبادی

 
 
 
فرمان آتش به اختیار-بخش اول


مدت زمان: 4 دقیقه 37 ثانیه 
 

فرمان آتش به اختیار-بخش دوم

 


مدت زمان: 3 دقیقه 11 ثانیه 
 
 

آتش به اختیاریم

 

کشتی میانِ طوفان، آتش به اختیاریم

ما کُلِّ سرنشینان، آتش به اختیاریم

 

*** 

 

از هر طرف تهاجم، دریای پُر تلاطم

 

 فرمانده داده فرمان، آتش به اختیاریم

 

*** 

 

وقتی قرارگاهی، درگیرِ اختلال است

بی‌وقفه توی میدان، آتش به اختیاریم

 

*** 

 

دنیا و فِرقه بازی، هر شب ترقّه بازی

ما بچه‌های ایران، آتش به اختیاریم

 

***

 

دیگر بدونِ پرده، فرمانده اَمر کرده

ما اهلِ علم و ایمان، آتش به اختیاریم

 

*** 

 

باگفتمانِ نهضت، با عشق و با بصیرت

تا پای جان به قرآن، آتش به اختیاریم

 

*** 

 

ما را چه با غمِ خار؟ آهنگِ قبلِ افطار؟!

وقتی میانِ گُرگان، آتش به اختیاریم

 

*** 

 

زیرِ گلوله باران، در هجمه ‌های دوران

مثل دلیرمردان، آتش به اختیاریم

 

*** 

 

چون داغِ تازه گرمیم، سربازِ جنگِ نرمیم

چون تیغ‌های بُرّان، آتش به اختیاریم

 

*** 

 

گر منفعت طلب‌ها، گرمِ نظاره هستند

ما مثل سربِداران، آتش به اختیاریم

 

*** 

 

حجّت تمام گشته، غفلت حرام گشته

ما نسلِ هوشیاران، آتش به اختیاریم

 

نجمه پورملکی