بسم رب الشهداء والصدیقین 
جنگ هنوز تمام نشده است فقط شکل آن فرق کرده است                                                           دفاع همچنان ادامه دارد...

pelak